Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok
Mérnökiroda

ISO/TS 16949 minőségirányítás

ISO/TS16949 szabványt a világ vezető autógyárai fejlesztették ki. Az ISO 9001 továbbá az autóíparon belüli nemzeti szabványokon alapul, és könnyen integrálható más, már alkalmazott szabványokkal. Az ISO/TS 16949 a vállalkozás minden működési területére részletes előírásokat tartalmaz a folyamatszabályozás módjaira és céljaira egyaránt, valamint sok olyan követelményt is megfogalmaz, amelyek jelentős beszállítói versenyelőnyt biztosíthatnak.

Az ISO/TS 16949 al­kal­maz­ha­tó­ság kri­té­ri­u­mai pon­to­san meg­ha­tá­ro­zot­tak. Ki­zá­ró­lag olyan szer­ve­ze­tek ta­nú­sít­tat­hat­ják az ISO/TS 16949 Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si Rend­sze­rü­ket, ame­lyek un autóipari beszállítók.

Miért ajánljuk?
ISO/TS 16949 ta­nú­sít­ványt mind­azon szer­ve­ze­tek­nek ajánl­juk, ame­lyek a fen­ti kri­té­ri­u­mok­nak meg­fe­lel­nek, füg­get­le­nül at­tól, hogy a ta­nú­sí­tott ISO/TS 16949 rend­szer a ve­vők ré­szé­ről meg­kö­ve­telt vagy sem, hi­szen az ilyen ta­nú­sít­vánnyal ren­del­ke­ző szer­ve­ze­tek ha­té­kony­sá­gu­kat, s ez­ál­tal az üz­le­ti ered­mé­nyes­sé­gü­ket is nö­vel­ni tud­ják.

  1. nemzetközi elfogadottsága kedvezőbb
  2. javuló reputáció beszállítási szerződésekre való pályázás esetén,
  3. folyamatos önfejlesztés,
  4. hibamegelőzés, csökkenő nemmegfelelőségek,
  5. a selejt csökkentése az ellátási lánc során.

ISO/TS 16949 tanúsítvány további előnyei:

  • Folyamatok és termékminőség növekedése
  • Csökkenti a második és harmadik fél általi auditok szükségességét.
  • Javuló beszállítói reputáció
  • Lean menedzsment eszközök alkalmazásával jobb gyártási hatékonyság elérése, javuló értékáramok.

Hogyan léphetek tovább?

A sikeres tanúsításhoz Önnek fel kell építenie egy hatékony minőségirányítási rendszert az ISO/TS 16949 szabvány követelményeinek megfelelően. Ennek kialakításában és dokumentálásában cégünkben megfelelő tapasztalattal rendelkező partnerre talál.

Lépjen kapcsolatba velünk. Kérje részletes tájékoztatónkat!

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum