Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok
Mérnökiroda

ISO 50001 energiairányítás a fenntartható fejlődésért

Az Ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek ISO 50001-es szab­vány egy nem­zet­kö­zi stan­dard, amely sza­bá­lyo­zott ener­gia­irá­nyí­tá­si szem­lé­le­tet kí­nál.

Egy ISO 50001-es ta­nú­sít­vány biz­to­sí­ték ar­ra, hogy a cég sza­bá­lyo­zott ener­gia­me­nedzs­men­tet foly­tat. A szab­vány alap­el­ve a fo­lya­ma­tos fej­lő­dés, akár­csak a mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si, mun­ka­biz­ton­sá­gi és kör­nye­zet­irá­nyí­tá­si szab­vá­nyok ese­tén.

Az ISO 50001 szem­lé­let­mód­ja szo­ro­san kap­cso­ló­dik a ha­tá­lyos ISO 14001 és EMAS rend­sze­re­ké­hez. A szab­vány elő­se­gí­ti a mód­sze­res fej­lő­dést egy adott szer­ve­zet ener­gia­fel­hasz­ná­lá­sá­ban (ener­gia­ha­té­kony­ság, ener­gia­hasz­ná­lat és ener­gia­fo­gyasz­tás). A

z Ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek sar­ka­la­tos pont­ja az ener­gia­elem­zés, vagy­is az ener­gia­prog­ram fej­lesz­té­se a tel­je­sít­mény­mu­ta­tók és az ener­gia­fel­hasz­ná­lás fo­lya­ma­tos vizs­gá­la­tá­val.

Ki­nek ajánl­juk?

Az ISO 50001-es szab­vány sze­rin­ti Ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­szert bár­mely olyan szer­ve­zet ki­épít­he­ti mé­ret­től, te­vé­keny­sé­gi kör­től és föld­raj­zi hely­től füg­get­le­nül, amely­nek sa­ját szer­ve­ze­te és ener­gia­fel­hasz­ná­lá­sa van, me­lyet sze­ret­ne op­ti­ma­li­zál­ni.

Mi­lyen elő­nyök­kel jár?

A ta­nú­sí­tás a kö­vet­ke­ző konk­rét hasz­no­kat és elő­nyö­ket kí­nál­ja: Hosszú tá­vú ener­gia­irá­nyí­tás az „ad hoc” cse­lek­vé­sek he­lyett. Mé­ré­se­ken ala­pu­ló ener­gia­irá­nyí­tás. Olyan ener­gia­irá­nyí­tás, mely meg­ta­ka­rí­tást ered­mé­nyez­het. Az ener­gia­rend­sze­rek fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lé­se és fel­ügye­le­te. Azon­na­li cse­lek­vés ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy a ki­adás­csök­ken­tés ne ve­szít­sen a len­dü­le­té­ből.

Milyen előnyökkel jár ez Önnek?

 • Energia auditálás: A szervezet valós energia-hasznosító állapotának megismerése
 • Csökkenő energiafogyasztás, kisebb energiaköltségek
 • Üzleti tervszinten tervezhető energia-gazdálkodás
 • Csökkenő CO2 kibocsátás, csökkenő környezeti terhelés
 • Jobb üzleti hatékonyság
 • Biztonságosabb energiagazdálkodás és üzemeltetés,
 • Javuló jogszabályi megfelelés, csökkenő compliance kockázatok
 • Integrálhatóság más irányítási (minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási) rendszerekkel,
 • Emelkedő vállalati reputáció, növekvő versenyelőny, motiváltabb munkatársak.
 • Jobb esély az EU pályázatokon

ISO 50001 – ISO 14001

Az új szabvány felépítése sok hasonlóságot mutat az ISO 14001 szabványéhoz, így azon vállalatoknál, ahol már működik környezetközpontú irányítási rendszer, kevesebb erőforrást igényel az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.

A bevezetés főbb állomásai:

 1. Szervezeti energiapolitika meghatározása
 2. Energia alapállapot és audit elvégzése
 3. Energiateljesítmény-mutatók meghatározása
 4. Energia célok kitűzése, energiairányítási cselekvési tervek
 5. Energiatudatos magatartásformák kialakítása a munkatársak körében
 6. Dokumentálás
 7. EIR működtetése, folyamatos fejlesztése
 8. EIR ellenőrzése
 9. Vezetőségi átvizsgálás

Felajánlunk Önnek egy személyes szakmai szabványismertető prezentációt, ahol megismerheti részleteiben is a bevezetéssel kapcsolatos előnyöket, módszereket, az energiagazdálkodási lehetőségek széles spektrumát. Energetikai szakértőink technikai kérdésekben is szívesen áll rendelkezésére.

Bárhogy dönt, lépjen kapcsolatba velünk!

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum