Üdvözöljük a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft weboldalán!
+36 1 2200 661
solverunio@solvergroup.hu
Állásajánlatok

Sajtószoba

ISO 50001 Energia Menedzsment Rendszer

Az Ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek ISO 50001-es szab­vány egy nem­zet­kö­zi stan­dard, amely sza­bá­lyo­zott ener­gia­irá­nyí­tá­si szem­lé­le­tet kí­nál.

Egy ISO 50001-es ta­nú­sít­vány biz­to­sí­ték ar­ra, hogy a cég sza­bá­lyo­zott ener­gia­me­nedzs­men­tet foly­tat. A szab­vány alap­el­ve a fo­lya­ma­tos fej­lő­dés, akár­csak a mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si, mun­ka­biz­ton­sá­gi és kör­nye­zet­irá­nyí­tá­si szab­vá­nyok ese­tén.

Az ISO 50001 szem­lé­let­mód­ja szo­ro­san kap­cso­ló­dik a ha­tá­lyos ISO 14001 és EMAS rend­sze­re­ké­hez. A szab­vány elő­se­gí­ti a mód­sze­res fej­lő­dést egy adott szer­ve­zet ener­gia­fel­hasz­ná­lá­sá­ban (ener­gia­ha­té­kony­ság, ener­gia­hasz­ná­lat és ener­gia­fo­gyasz­tás). A

z Ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek sar­ka­la­tos pont­ja az ener­gia­elem­zés, vagy­is az ener­gia­prog­ram fej­lesz­té­se a tel­je­sít­mény­mu­ta­tók és az ener­gia­fel­hasz­ná­lás fo­lya­ma­tos vizs­gá­la­tá­val.

Ki­nek ajánl­juk?

Az ISO 50001-es szab­vány sze­rin­ti Ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­szert bár­mely olyan szer­ve­zet ki­épít­he­ti mé­ret­től, te­vé­keny­sé­gi kör­től és föld­raj­zi hely­től füg­get­le­nül, amely­nek sa­ját szer­ve­ze­te és ener­gia­fel­hasz­ná­lá­sa van, me­lyet sze­ret­ne op­ti­ma­li­zál­ni.

Mi­lyen elő­nyök­kel jár?

A ta­nú­sí­tás a kö­vet­ke­ző konk­rét hasz­no­kat és elő­nyö­ket kí­nál­ja: Hosszú tá­vú ener­gia­irá­nyí­tás az „ad hoc” cse­lek­vé­sek he­lyett. Mé­ré­se­ken ala­pu­ló ener­gia­irá­nyí­tás. Olyan ener­gia­irá­nyí­tás, mely meg­ta­ka­rí­tást ered­mé­nyez­het. Az ener­gia­rend­sze­rek fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lé­se és fel­ügye­le­te. Azon­na­li cse­lek­vés ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy a ki­adás­csök­ken­tés ne ve­szít­sen a len­dü­le­té­ből.

Milyen előnyökkel jár ez Önnek?

 • Energia auditálás: A szervezet valós energia-hasznosító állapotának megismerése
 • Csökkenő energiafogyasztás, kisebb energiaköltségek
 • Üzleti tervszinten tervezhető energia-gazdálkodás
 • Csökkenő CO2 kibocsátás, csökkenő környezeti terhelés
 • Jobb üzleti hatékonyság
 • Biztonságosabb energiagazdálkodás és üzemeltetés,
 • Javuló jogszabályi megfelelés, csökkenő compliance kockázatok
 • Integrálhatóság más irányítási (minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási) rendszerekkel,
 • Emelkedő vállalati reputáció, növekvő versenyelőny, motiváltabb munkatársak.
 • Jobb esély az EU pályázatokon

ISO 50001 – ISO 14001

Az új szabvány felépítése sok hasonlóságot mutat az ISO 14001 szabványéhoz, így azon vállalatoknál, ahol már működik környezetközpontú irányítási rendszer, kevesebb erőforrást igényel az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.

A bevezetés főbb állomásai:

 1. Szervezeti energiapolitika meghatározása
 2. Energia alapállapot és audit elvégzése
 3. Energiateljesítmény-mutatók meghatározása
 4. Energia célok kitűzése, energiairányítási cselekvési tervek
 5. Energiatudatos magatartásformák kialakítása a munkatársak körében
 6. Dokumentálás
 7. EIR működtetése, folyamatos fejlesztése
 8. EIR ellenőrzése
 9. Vezetőségi átvizsgálás

Felajánlunk Önnek egy személyes szakmai szabványismertető prezentációt, ahol megismerheti részleteiben is a bevezetéssel kapcsolatos előnyöket, módszereket, az energiagazdálkodási lehetőségek széles spektrumát. Energetikai szakértőink technikai kérdésekben is szívesen áll rendelkezésére.

Bárhogy dönt, lépjen kapcsolatba velünk!

2013.03.05.

További híreink

Elektromos hajtás és környezeti hasznosságuk

Zöld rendszámmal közlekednek, és zéró emisszióval hirdetik őket, azonban az elektromos autóknak is van árnyoldala. A működéshez szükséges áram előállítása sokszor nem környezetbarát, a
Tovább olvasom >

Hőkamerákról bővebben

A hőkamera 1-100 mikron közötti hosszúhullámú infravörös sugárzást méri. Minden 0 K-nál melegebb test infratartományban elektromágneses sugárzást bocsát ki, minél melegebb annál többet, melyet a
Tovább olvasom >

Syb rendszer fejlesztése skálázható, szolgáltató független hibrid felhő megoldással

A fejlesztett szoftverarchitektúra hibrid felhővel közösen használható bármely VIR költséghatékony, automatikusan skálázódó üzemeltetésére. Egy olyan hibridrendszer kerül kialakításra, amely a
Tovább olvasom >

Kiemelt hírek

Kötelező energetikai szakreferens igénybe vétele

Új nyomtatványok az energetikai auditáláshoz

GINOP-2.1.4-15 Vállalkozások bevonása az innovációs láncba

K+F+I tevékenység megítélése az SZTNH bírálataiban

Legfrissebb Hírek

Elektromos hajtás és környezeti hasznosságuk

Hőkamerákról bővebben

Syb rendszer fejlesztése skálázható, szolgáltató független hibrid felhő megoldással

Hexoskin és Mass Suit by Juke Performance


Értesüljön ön is elsőkézből!

Amennyiben szeretne értesülni aktuális eseményeinkről, iratkozzon fel email címe és neve segítségével! Feliratkozásával hozzájárul adatai kezeléséhez. Adatait harmadik félnek nem adjuk ki.

SolverUnio Kft. Minden jog fenntartva!
Honlaptérkép     Adatvédelem     Impresszum